free shipping worldwide

054-2989595

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר אשר בבעלותה של חברת תכשיטי סיה בע“מ IL.CO.SIAJEWELRY
)להלן: "האתר" ו- "החברה"( ואשר מציע את מוצרי החברה לציבור צרכנים.
משרדי החברה: זיסמן שלום 3 ,מגדל מכבי, בורסת היהלומים, רמת גן. ת.ד. 215 .פלאפון : 9595-298-054
siajewelers@gmail.com :ל“דוא
באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת זיסמן שלום
3 ,מגדל מכבי, בורסת היהלומים, רמת גן. ת.ד. 215 או בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת:
siajewelers@gmail.com
054-298-9595 בפלאפון או
1 .השימוש ו/או הרכישה באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ואלה חלים, ללא תנאי,
על כל משתמש או רוכש באתר )להלן: "התקנון" או "תנאי השימוש " או "המשתמשים"(.
2 .בשימושך באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאים אלו אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
שימוש אלה, וכן אתה מאשר כי קראת את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה,
הבנת אותם והנך מסכים כי יחולו עליך ללא יוצא מן הכלל.
האמור לעיל יחול על כניסה שלך לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך
רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת
מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש והתחייבותך על פיו.
3 .החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות
את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו.
4 .כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי
השימוש.
5 .תנאי השימוש באתר חלים על השימוש בו ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר )כגון, טלפון סלולארי וכו‘( וכן הם חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין אם באמצעות
רשת האינטרנט או כל רשת או תקשורת אחרים.
6 .המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה
לכאורה לנכונותם ו/או לנכונות הפעולות.
7 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת,
בכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל
מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. החברה תודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט
באתר. יחד עם זאת, יש לעיין בתקנון זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן ולוודא כי תנאיו ידועים לך.
8 .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל
מקום בו מנוסחים תנאי השימוש בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.


שימוש באתר

9 .האתר הינו אתר מקוון אשר בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך בו חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים
או לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי ממשרדי החברה, אם תבחר בכך )להלן: "השירות" או
"השירותים"(.
10 .האתר נועד לרכישה לשימוש אישי, פרטי או משפחתי בלבד וכל שימוש למטרה מסחרית בו הינו
אסור והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לא לאשר עסקאות בעלות אופי מסחרי, כאמור.
11 .כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. החברה תהיה רשאית
להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה שהיא,
ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
12 .השימוש בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש ו/או גישה זו
אסורים לפי החוק. השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי )א( כל מידע לרישום שהוגש הוא
אמיתי ומדויק; )ב( תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; )ג( אתה בן 18 שנים ומעלה, או לחילופין,
קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר ו-)ד( השימוש שלך בשירותים אינו
מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
13 .רשאים להזמין באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות
מחייבות.
14 .אם הנך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם
אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר
זה לכל מטרה שהיא ואם וככל שתעשה בו שימוש, כאמור, הרי שהינך מוותר על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בקשר לכך.
15 .משתמשים המבצעים הזמנה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין
למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.


הצגת מוצרים באתר

16 .כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
17 .מחירי המוצרים כפי שמוצגים באתר תקפים למועד ביצוע העסקה. המחירים ו/או המוצרים המוצגים
באתר נתונים לשינויים והחברה אינה מתחייבת לשמרם, אלא אם בצעת הזמנה למוצר ספציפי, ובמקרה
שכזה, החברה מתחייבת לספק לך את המוצר שהזמנת ובמחיר בו בוצעה ההזמנה וזאת עד למועד
התשלום בפועל .
18 .החברה מציגה באתר את המחירים של המוצרים השונים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.
יובהר, כי מחירי המוצרים המופיעים באתר הינם המחיר הכולל )להלן: "מחירי המוצרים"(.
19 .בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת לכל אדם או תאגיד רשום
בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.
20 .החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים
ברשימת המוצרים שבאתר ובכלל זאת להפסיק לשווק את מי מהפריטים המוצעים על ידה באתר
והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בענין.
21 .יובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את תמונת המוצר במדויק אך תיתכן שונות בין
התמונה לבין המוצר שיסופק, בין היתר, בגין אופן צילום התמונה והצגתה באתר ולא תהיה כל טענה
כנגד החברה בעניין זה .
22 .בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו הכולל בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל
הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה
בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. מחיר דמי המשלוח, אם יהיו )כפי שתחליט
החברה(, יופיעו בנפרד בסל הקניות.
23 .מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע כל עוד מחירי המבצע יהיו בתוקף
במועד ביצוע העסקה .
24 .החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהי ם למחירי המוצרים הנמכרים ב משרדי
החברה ובכל מקרה המחיר הקובע למוצרים המסופקים באמצעות השירות הינו המחיר המוצג באתר
בסמוך למוצר.
25 .עוד מובהר, כי הפריטים המוצעים למכירה באתר יסופקו בתנאי שהם יהיו מצויים במלאי החברה
במועד ביצוע ההזמנה. במקרה חריג ובו לאחר אישור ההזמנה יתברר כי הפריט המוזמן אינו מצוי במלאי,
יצור עימך קשר נציג החברה ויציע לך לבצע הזמנה אחרת או לבטל את ההזמנה שכבר בוצעה.


קניין רוחני

26 .האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי,
הקבצים, התמונות וסימני המסחר בו, שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם,
והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומים והבינלאומית הרלוונטית )להלן: "התוכן"(.
27 .המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר אלא לביצוע
הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה .
28 .השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא, דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד
משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן בלתי
חוקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה,
מכירה או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
29 .אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון
או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב של החברה.


הפרת תנאי השימוש

30 .הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין.
לחסום את גישת המשתמש לאתר.
לבטל את הזמנת המשתמש.
לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.
מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת
החברה .
החברה מבהירה שבמקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש או הוראות חוק ע“י משתמש, תמסור החברה
על פי דרישה, את פרטי המשתמש שבידה לצד ג‘ שידרוש זאת לרבות צד ג‘ שנפגע ממעשה המשתמש
או גוף חקירה שיבקש את המידע. מובהר שהמשתמש לא יצפה כי החברה תפעל ל הגן אל זכותו
לאנונימיות או פרטיות במקרה של הפרת חוק או הפרת תנאי שימוש אלה .


הגבלת אחריות

31 .החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא
מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה
עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, החברה אינה אחראית
לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.
32 .כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו
ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או
מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
33 .המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל, וכי האחריות
לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל
החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן,
מוטלת עליהם .
34 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס כמו שהוא והחברה לא
תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשק ייגרמו למשתמשים כתוצאה
מהשימוש באתר, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא.
35 .אחריותה של החברה בקשר עם כל הזמנה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה
אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ועד לסכום
ההזמנה במסגרת אותה הרכישה והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
36 .למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר שנגרם להזמנה
הספציפית של הלקוח .
37 .האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת
עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת
הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לאתרים אלו ובכלל
זאת לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר
השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
38 .החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים
באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם
אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים
שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
39 .החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או
ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה ”כוח עליון“ משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע
מכל סוג )רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה, מגפה, וכיוצא בזה(, תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות
עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או
לאומי, פעילות מבצעית ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת
וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה .


הדין החל וסמכות השיפוט

40 .התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו
על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה .
41 .סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או
הקשור אליו וכל רכישה דרכו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב בלבד.


הזמנה ותשלום

רשאי לבצע הזמנה כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן :
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או
מבוגר יותר.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בר תוקף.
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, או לחילופין, המשתמש קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס
אשראי כאמור לעשות בו שימוש באתר והכל בתנאי שחברות האשראי מתירות ביצוע תשלומים ברשת
האינטרנט בהתאם לסוג הכרטיס האשראי.
במקרה שהעסקה תתבצע מחו“ל, והאספקה המבוקשת הינה לחו“ל, ייתכן ויחול שינוי במחירו ה כולל של
הפריט בשל ענייני מיסוי ו/או עלויות משלוח.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את ביצוע הרכישות או אף לבטלן, במידה והמשתמש מתנהג
באופן שאינו הולם ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה .
החברה תהיה רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים
מקסימאלי עבור כל הזמנה .
תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל החברה בעת מועד ביצוע ההזמנה. תנאי האשראי,
מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורך טרם אישור ההזמנה, כאשר מספר התשלומים
עלול להשתנות בהתאם לסכום הרכישה .
42 .חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם ואולם, לשימת
ליבך, ייתכן כי גובה העסקה ייכלל בחיוביך העתידיים כך שסכום זה יקטין את מסגרת האשראי שלך, עוד
בטרם החיוב. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מוצפנים
ומאובטחים על גבי שרת מאובטח.
43 .כמו כן, הינך מסכים כי החשבונית בגין רכישתך תישלח אליך כחשבונית דיגיטלית/אלקטרונית
ובאמצעיים דיגיטליים והינך מתחייב לשמור עליה כנדרש על פי דין.
44 .מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במשרדי החברה ו/או מאוחסנים על יד ה, וזמינים לאספקה
מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח בסמוך לאחר
מועד ההזמנה ועד חמישה ימי עסקים לכל המאוחר , וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא
תשלום.
45 .החברה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ, המשלוח נעשה באמצעות חברת שליחויות, אשר אם
וככל שהלקוח יבחר באופציה של משלוח, כאמור, הוא יקבל עם אישור העסקה על ידי חברת האשראי,
הודעה לטלפון הנייד שלו לצורך תיאום המשלוח.


ביטול עסקה ומדיניות החזר מוצרים

46 .ככלל, ביטול רכישה מהאתר מכל סיבה שהיא, תהא בכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק
הגנת הצרכן, התשמ“א – 1981 ,הוראות חוק המכר, התשכ“ח – 1968 ,והוראות חוק כרטיסי חיוב
התשמ“ו – 1986 ,ובכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת


קבלת המוצרים וביטול עסקה

47 .הנך מתבקש לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית
שמצורפת למשלוח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה הינך מתבקש לפנות למוקד שירות
הלקוחות של האתר או בדואר אלקטרוני תוך 24 שעות ממועד האספקה.
48 .ניתן לבטל רכישה של מוצרים בהתאם לה וראות חוק הגנת הצרכן, תשמ“א – 1981 .
49 .בכפוף לתנאים לעיל, צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה
עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף
האמור, לא ניתן לבטל עסקה של תכשיטים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה .
50 .ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון או במשרדי החברה, בדואר רשום, בדוא“ל.
51 .הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.
52 .ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה
על הביטול והמוצר בחזרה לידי החברה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל
העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר
העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם .
53 .במידה והצרכן קיבל את ה מוצר נושא העסקה עליו להחזירו למשרדי החברה, במהלך שעות
הפעילות של ה משרד ובתיאום מראש, כשהוא סגור ובאריזתו המקורית, שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.
54 .על אף האמור, צרכן שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן
אשר התקשר בעסקת מכר מרחוק יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום מסירת ה מוצר או
מיום קבלת המסמך עם פרטי העסק ה לפי המאוחר. אפשרות ביטול זו אפשרית רק אם ההתקשרות
בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן.
55 .ההחזר הכספי בגין החזרת המוצרים יתבצע בהתאם לחוק. ככל שהזיכוי הכספי יתבצע באמצעות
מוקד שירות הלקוחות, יתכן ותתבקש לספק את קוד האבטחה של כרטיס האשראי )סי וי וי( באמצעותו
ביצעת את ההזמנה.
56 .החברה רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה.
במקרה של ביטול לא תחויב בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי תחויב בהתאם להזמנה ששונתה .
57 .היה ונתגלה פגם במוצר, עליך לפנות לחברה להחלפתו.


אספקת המוצרים

58 .המוצרים והמצרכים הנכללים בהזמנה יסופקו לך באמצעות שליח )להלן: "המשלוח"(.
59 .כמו כן, יש אפשרות לאיסוף עצמי של הזמנה. באיסוף עצמי, עליך לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי
ממשרדי החברה , על פי בקשתך בעת ביצוע ההזמנה וזאת לאחר שתקבל הודעה .
60 .המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שיימסר על ידך במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס
פרטי המשלוח. כמו כן, תתבקש לתאם למול חברת השליחויות את התאריך וטווח השעות המועדף
לקבלת המשלוח. במועד שבחרת, עליך או מי מטעמך להיות נוכח בכתובת, על מנת שניתן יהיה לזהותך.
61 .אתה מתחייב כי אתה או מי מטעמך יקבל את המשלוח בעת אספקת המוצרים.
62 .יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים אתה או מי מטעמך לא תהיה במען אליו הוזמן
המשלוח יוחזר המשלוח ל משרדי החברה ועליך תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד
האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידיך, לא תפטור אותך מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידך.


שימושים אסורים באתר

63 .בנוסף על האמור במסמך זה, הינך מתחייב שלא לבצע את אחת הפעולות הבאות, כולן או מי מהן:
לעשות שימוש או לקחת חלק בפעילות שאינה חוקית.
לשדל צד שלישי כלשהו לבצע פעולות לא חוקיות באתר.
להפר זכויות קניין רוחני השייכות לחברה או לצד ג‘ כלשהו .
להעלות או לשדר וירוס או תוכנה זדונית אחרת אשר תגרום או עלולה לגרום לנזק לאתר או לחברה או
לצד ג‘ כלשהו.
לאסוף מידע על משתמשים אחרים באתר .
לבצע פעולות שיפגעו בתוכנות ההגנה של האתר או של צדדי ג‘ כלשהם.


שונות

64 .במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ“ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה,
למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה
שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
65 .אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין.
66 .על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך ו/או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או מי
מהוראותיו יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב יפו בלבד.


שיפוי

67 .הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה ו/או
מי משותפיה ו/או כל צד ג‘ אחר, בגין כל הפרה מצידך של תנאי השימוש באתר ו/או הפרת כל הוראת דין
אחרת המתייחסת לשימוש באתר.


תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

68 .החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע
של הגולשים ועל פרטיותם. השימוש באתר החברה )להלן: "האתר"(, כפוף למדיניות הפרטיות המפורמת
להלן: )להלן: "מדיניות הפרטיות"(.
69 .מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד )להלן:
"אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"(. גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות הסתמכות
על מחירים ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור למדיניות
הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש
באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
70 .בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, הינך מביע את הסכמתך לקבלת
דבר פרסומת ישירות לדוא“ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או למכשיר הנייד שברשותך, וכן לצורך פניות
טלפוניות, במידת הצורך, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בענין זה .
71 .לשימת ליבך, הינך רשאי להודיע לחברה, בכל עת, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת. הודעת
סירוב, כאמור, תישלח בכתב, לדוא"ל:
siajewelers@gmail.com
או באותה הדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת, לפי בחירתך.
72 .המידע שיימסר על ידך ישמר במאגר המידע הרשום של החברה .
73 .אם הנך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס
אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש
באתר זה לכל מטרה שהיא.


מידע שאנו אוספים

74 .מדיניות הפרטיות חלה על: )א( הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר )כדוגמת: שם,
מין, תאריך לידה, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני(. במידה שתירשם דרך
הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו
נרשמת לאתר. )ב( הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר. )ג( הנתונים הנאספים אודות
הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע
למחשב האישי של הגולש, כתובת האיי פי, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, ו – )ד(
היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של מוצרים ורכישתם )"המידע"(.
75 .המידע )כפי שיעודכן מעת לעת( יישמר במאגר המידע של החברה. מסירת המידע על ידך ל חברה
נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ואינה מחויבת על פי חוק. בכל עת תוכל לפנות לחברה
בדואר אלקטרוני ולבקש למחוק או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי
ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים
הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות
להלן. לשם ניהול ותפעול השירותים ללקוחות החברה וככל שניתנה הסכמתך לכך, כאמור, גם לשם ניהול
וביצוע דיוורים, עדכונים, הטבות וכיוצ“ב עבורך. לא יעשה שימוש במידע שלא למען המטרות המוצהרות
עבורך, בהתאם להצהרת פרטיות זו ועל פי תנאי ההצטרפות עליהם חתמת.
76 .במידה והנך מזמין שירות באמצעות כרטיס אשראי באתר, הנך מסכים שארבעת הספרות האחרונות
של כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת אותם, יאוחסנו באופן מאובטח על ידי החברה לשם מעקב
וביקורת בלבד.


העברת המידע

77 .החברה תמנע מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, אלא אם כן נתת הסכמה מפורשת
באמצעות הרשמה לשירות ובכלל זאת לחברת השליחויות, במקרה של מחלקות משפטית בינך לבין
החברה, במקרה שבצעת פעולה באתר בניגוד לדין או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
78 .הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה, בכפוף לכל דין, עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות
היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים, לקבלני משנה ולחברות בנות
שלה )להלן: "צדדים שלישיים"(, במטרה: ) 1 )לעזור לחברה לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר,
)2 )לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים של החברה, )3 )לספק לך פרסום ממוקד
מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר. החברה תחייב צדדים
שלישיים לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם אספקת השירות.
אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו, בכפוף
לכך כי מי שיבוא בנעלי החברה יקבל על עצמו הוראות הגנת פרטיות אלו במלואן. במקרה כזה נודיע לכם
על כך ונפעל בהתאם לדין.


כיצד אנו משתמשים במידע

79 .החברה ו/או הצדדים ה שלישיים על פי בקשתה, רשאים לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין
ולעשות במאגר המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת
קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת ה מידע, כי החברה תהיה רשאית לשמור במאגריה
את הפרטים שנמסרו על ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: )א( מענה
לשאלות, יצירת קשר, תיאומי מועד משלוח ושליחת הודעות למשתמשים )לרבות עבור בדיקת שביעות
רצון מטעם שירות לקוחות(; )ב( עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים; )ג( צורכי
פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי. כמו כן, מסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור
התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית; )ד( שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית
למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של
אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר; )ה( יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות
הקשורים לאתר ולשירותים, ו-)ו( מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה
אחרת בקשר עם האתר.
החברה תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים )באמצעות
דואר אלקטרוניו/או התראות ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או דרך הרשתות החברתיות ו/או דרך
דואר ישראל(, לרבות דברי פרסומת, מבצעים והנחות של החברה. בעת רישום פרטיך באתר הנך
מתבקש לאשר קבלת מידע פרסומי. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות אלו, הינך יכול להסיר את
עצמך מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות שליחת הודעת אימייל.
על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני המשנה עשויים לאסוף
נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים )להלן: "הנתונים הסטטיסטיים"(. הנתונים הסטטיסטיים עוזרים
לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת
וה שירותים הנלווים לרצונות המשתמש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו,
בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים
הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת גוגל אנליטיקס. אנו
משתמשים במידע שאנו מקבלים מגוגל אנליטיקס לשיפור המערכת. המידע אשר נאסף לגבי שימושך
במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס.
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ“א – 1981 ,הנך רשאי לעיין במידע שאספנו אודותך ואם תמצא כי
המידע שנמצא לא שלם, נכון, ברור או מעודכן הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. החברה תמחק
במקרה זה רק את המידע הדרוש כדי לפנות אליך אך תשמור את המידע הדרוש לניהול עסקיה לרבות
תיעוד פעולות מסחריות שבוצעו על ידיך באתר.
החברה משתמשת בקוקיז לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכל ל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים
אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות
פרטים. קוקיז הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של
המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל
ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים בקוקיז לצורך
תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר.
אלה הם קוקיז והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.
ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל קוקיז ולמחוק קוקיז קיימים. יש לקחת
בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת,
בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה
בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה
תהינה רשאיות להציב קבצי קוקיז במחשבך. הקוקיז מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם
צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות בקוקיז כפוף למדיניות
הפרטיות שלהן ולא למידיניות הפרטיות של החברה.


כיצד אנו מגנים על מידע

80 .החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים לאבטח את המידע המצוי במערכת הממוחשבת של
החברה לרבות אתר האינטרנט. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של החברה מהווה עבירה פלילית
לפי חוקי מדינת ישראל אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, החברה
אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה
המוקפדים הננקטים על ידי החברה מידע אודותיכם הנשמר במאגרי המידע של החברה, יגיע לגורם
כלשהו, לא תהיה בעניין זה כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה .
81 .אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת:
siajewelers@gmail.com
מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.
82 .כל גולש באתר מתחייב לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכת המחשוב של החברה. ככל
שלחברה עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה היא תדווח על כך לרשויות הרלבנטיות.
83 .על המשתמש באתר לאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעים אלקטרוניים
בהתאם להוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס‘ 40 )התשס“ח 2008 .משתמש שאישר
קבלת דיוור יוכל בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה .


שינויים

84 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן במדיניות
הפרטיות מעת לעת. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.


הערות ושאלות

85 .על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ“א – 1981 ,הינך או מי מטעמך רשאי לעיין במידע אודותיך המצוי
במאגרי המידע של החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש
זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית ”צור קשר“ באתר או ניתן לפנות לאחד
מפרטי ההתקשרות המפורטים להלן:
לפרטים נוספים:
054-298-9595 :פלאפון
אימייל:
siajewelers@gmail.com